Inschrijf- en betalingsvoorwaarden Lasopleiding Gouda

Inschrijving

 1. Inschrijving vindt plaats door inschrijving via de website van Lasopleiding Gouda.
 2. Door inschrijving aanvaardt de deelnemer/opdrachtgever de toepassing van deze inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

Annulering

 1. Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden en is zonder kosten mogelijk binnen 14 dagen na inschrijving en tot drie maanden voorafgaand aan de start van de opleiding/cursus.
 2. Bij annulering binnen drie maanden voorafgaand aan de cursus/opleiding, is de deelnemer/opdrachtgever een bedrag verschuldigd van 10% van het cursusgeld, met een minimum van €100,-.
 3. Bij annulering korter dan 1 maand voor het begin van de cursus is de deelnemer/opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd. Voor de deelnemer/opdrachtgever is het mogelijk te zorgen voor vervanging door een andere deelnemer aan dezelfde cursus. De oorspronkelijke deelnemer/opdrachtgever is dan, wegens administratiekosten een bedrag verschuldigd van €50,-.

Betaling

 1. Betaling van de factuur moet plaatsvinden binnen 14 dagen na dagtekening, doch uiterlijk vóór aanvang van de cursus, zonder enige schuldvergelijking of enige korting. Wanneer de inschrijving plaats vindt nadat de cursus al is gestart geldt dat betaling van de factuur binnen één week na dagtekening.
 2. Betaling van het cursusgeld kan niet à contant maar uitsluitend per bankoverschrijving.
 3. Lasopleiding Gouda behoudt zich het recht voor om te allen tijde onverwijlde betaling te vorderen.
 4. De deelnemer/opdrachtgever zal door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan Lasopleiding Gouda een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand, of gedeelte daarvan, waarmee de deelnemer/ opdrachtgever in verzuim is een en ander met een minimum van € 50,- per factuur.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde komen voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever.
 6. Lasopleiding Gouda behoudt zich het recht voor een deelnemer niet meer tot een cursus toe te laten, dan wel tussentijds van het volgen van een cursus uit te sluiten tot de deelnemer/opdrachtgever het volledige cursusgeld heeft voldaan of daarvoor ten genoegen van Lasopleiding Gouda  zekerheid heeft gesteld.
 7. Bij voortijdige beëindiging van de cursus blijft altijd, ook bij termijn betaling, het volledige cursusgeld verschuldigd.
 8. Betaling in termijnen.
  Uitsluitend particulieren kunnen, indien het cursusgeld meer bedraagt dan € 900,-, het cursusgeld in maximaal drie termijnen betalen, altijd voorafgaand aan de lessen. Bij betaling in termijnen is, wegens administratiekosten, een EXTRA bedrag verschuldigd van in het totaal
  € 25,–.

Algemeen

 1. Alle betalingen moeten plaatsvinden op rekeningnummer.: NL92RABO0146886178 t.n.v. SBB Gouda.
 2. Lasopleiding Gouda is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door Lasopleiding Gouda samengestelde les- en/of instructiemateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen. De deelnemer/ opdrachtgever vrijwaart Lasopleiding Gouda voor alle aanspraken uit dien hoofde.
 3. Lasopleiding Gouda behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren. U krijgt dan uiterlijk 14 dagen voordat de cursus zou beginnen, bericht. Betaalde cursusgelden worden dan binnen 30 dagen volledig gerestitueerd.
 4. Aanwezigheid cursist:
  Een cursist op niveau 1-2 mag niet meer dan 2 lessen missen, voor niveau 3-4 zijn dit 3 lessen. Als een cursist niet aanwezig is tijdens de las-les wordt de werkgever hiervan de volgende dag op de hoogte gesteld.
 5. Aan de opleiding is het recht voorbehouden een cursist niet op te laten gaan voor het examen wanneer er naar inschatting van de las-coördinator geen redelijke kans is om succesvol te slagen.

Lasopleiding Gouda – PRIVACYPROTOCOL

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook als onderwijsstichting hebben wij te maken met deze verplichtingen. De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).

SBB Gouda, Winterdijk 4A, 2801 SJ Gouda,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van onze medewerkers, cursisten en vrijwilligers van onze opleidingen: de Nederlandse Keramiekopleiding en van Lasopleiding Gouda.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit protocol  willen wij helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyprotocol;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door de SBB Gouda verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het voeren van de cursisten administratie;
 • Het voeren van de financiële administratie;
 • Het voeren van de personele administratie;
 • Het versturen van mails, digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie: info@sbbgouda.nl.

Wij kunnen u vragen om te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derden voor:

 • Het verzorgen en onderhouden van onze internet omgeving;
 • Het verzorgen van diploma’s;
 • Het versturen van e-mail nieuwsbrieven via Mailchimp.

In andere gevallen kunnen wij uitsluitend persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming voor geeft.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoons-gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SBB Gouda van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn over het belang van de bescherming van persoonsgegevens geïnformeerd;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op al onze systemen;
 • Wij maken (dagelijks) back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

BEWAARTERMIJN

SBB Gouda bewaart de persoonsgegevens zo lang als wenselijk is.

DATA-OPSLAG

SBB Gouda bewaart de persoonsgegevens op de server van de systeem-beheerder.

WEBSITE

Op onze website kunnen personen door middel van een aanmeldformulier  persoonsgegevens achterlaten. In het kader van de AVG is onze website voorzien van een SSL Certificaat. Ook hanteren wij de verplichte cookiemelding.

AANMELDEN BIJ SBB Gouda voor toezending van nieuwsmails

U kunt zich als geïnteresseerde aanmelden bij SBB Gouda voor toezending van de nieuwsmails van een van onze opleidingen via info@lasopleidinggouda.nl  en via info@keramiekopleiding.nl.

U kunt zich bij deze adressen ook altijd afmelden voor deze toezending, of om helemaal uit onze administratie te worden uitgeschreven.

KLACHTEN

SBB Gouda hanteert een eigen klachten reglement, zie hiervoor onze website: www.sbbgouda.nl. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover  contact op te nemen met de directeur via: info@sbbgouda.nl.

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contact

Zend ons een email, we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst.

Start typing and press Enter to search